เพื่อให้การบริหารงานระบบบุคลากรรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  อันจะก่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ายิ่งขึ้น บริษัท แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด จึงได้วางระบบการบริหารงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


          ความปลอดภัย

             มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและและทรัพย์สินของผู้อาศัยในอาคารและผู้ปฎิบัติงาน หรือของลูกค้าเป็นสิ่งที่

 

บริษัทฯ  คำนึงและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการเริ่มเข้าทำงานโดยจะดำเนินงานดังนี้

           - การรักษาความปลอดภัย มีการตรวจสอบสถานที่เพื่อจัดระบบ รปภ.ภายในหน่วยงาน ให้เหมาะสม จัดทำระเบียบการผ่านเข้า-ออก สำหรับผู้พักอาศัย หรือบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ รวมทั้งยานพาหนะ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน และพิจารณาหน่วยงานว่าสมควรติดต่อจุดตรวจ รปภ.ตู้แดงตำรวจ   รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค 

เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ เช่น กล้อง  CCTV, ระบบรั้วเลเซอร์,ระบบ ALARM ป้องกันบุคคล เป็นต้น

           - ทางหนีไฟ จัดเตรียมแผนการหนีไฟ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของทางหนีไฟ เคลียร์สิ่งกีดขวางต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ

           - ระบบดับเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงไหม้ ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ภายในสถานที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

           - การซ้อมหนีไฟ จะร่วมมือกันกับฝ่ายบริหารหรือผู้ว่าจ้างให้มีการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟ ให้กับพนักงาน รปภ. ร่วมกับฝ่ายบริหารอาคาร หรือผู้ว่าจ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

          งานบริการ

เมื่อลูกค้าได้รับความปลอดภัยแล้ว สิ่งต่อมาที่บริษัทฯ เน้นคือ การให้บริการภายในหน่วยงาน สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนิน 

การคือ จัดฝึกอบรมระบบ SOS (Service Quality Standard) วิธีการปฎิบัติในการให้บริการกับพนักงานทุกคนก่อนออกจากปฎิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานให้บริการ เช่น  การทำความเคารพ กล่าวคำว่า “ สวัสดีครับ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ” และอำนวยความสะดวกด้านจราจร เป็นต้น

 

           ต้นทุน

คำนึงถึงต้นทุนการผลิตของลูกค้า โดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ใช้บริการ ราคาการให้บริการจึงไม่สูงเกิดความจำเป็น แต่การบริการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ บริการอย่างมืออาชีพ ไม่มีวันหยุด ในด้านความปลอดภัย ”

 

           การปฎิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน โดยจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบผลการปฎิบัติงานได้  เรียกว่า แผนการปฎิบัติการ